Onze algemene voorwaarden

Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden maken integraal deel uit van elk contract tussen ons bedrijf en de koper van onze goederen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden, zelfs in geval van betwisting of in geval van het bestaan van andere voorwaarden in hoofde van de koper.

Algemeen:

De in onze catalogi, brochures, prijslijsten en advertenties vermelde verkoopprijzen en andere aanduidingen betreffende de leveringstermijnen dienen uitsluitend te worden beschouwd als informatie voor de koper. Zij zijn niet bindend en kunnen te allen tijde worden aangepast of gewijzigd.

Aanbiedingen:

Onze aanbiedingen zijn gratis en niet-bindende bestellingen:

a) Wij zijn niet gebonden aan bestellingen totdat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Na verzending van de orderbevestiging vallen deze onder onze planning en kunnen niet meer worden herroepen. Op schriftelijk verzoek van de koper kunnen wij de levering echter met 3 maanden uitstellen, gerekend vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum. Na deze termijn kunnen wij de uitvoering van de bestelling afdwingen of een schadevergoeding eisen van 30% exclusief BTW van het desbetreffende factuurbedrag.

Prijzen:

a) De prijzen die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aangemaakt, hebben slechts een voorlopige waarde en zijn dus niet vast. Zij kunnen worden aangepast aan een verhoging van onze kostprijs.

b) De factuur wordt opgesteld bij de levering.

Levering:

a) Wij trachten binnen de grenzen van het mogelijke de als voorbeeld gegeven leveringstermijnen na te leven. Overschrijding van deze termijn geeft de koper niet het recht schadevergoeding te eisen of zelfs van het contract af te zien. In geval van overmacht of gebeurtenissen zoals staking, uitsluiting, epidemieën, brand, onderbreking van het vervoer, gebrek aan wagons of grondstoffen, die onze prestatie of die van onze leveranciers of onderaannemers bemoeilijken of onmogelijk maken, kunnen wij zonder meer afzien van het nog niet uitgevoerde gedeelte van de bestelling, zonder dat de koper uit dien hoofde recht heeft op schadevergoeding.

b) Voor elke levering van minder dan 12 flessen wordt 10,00 euro + BTW in rekening gebracht. Elke levering van 12 flessen of meer wordt franco huis (bestemming) binnen Brussel uitgevoerd.

Verpakking:

Wij leveren zonder verpakkingskosten in rekening te brengen.

Betaling:

a) Onze facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. De betaling moet gebeuren op de rekening met KBC-rekeningnr. 733-0358486-04, SWIFT: KREDBEBB, IBAN BE 10 7330 3584 8604 Voor betalingen binnen zeven dagen (vanaf de datum op de factuur!).

b) Bij overschrijding van de vervaldag loopt de achterstandsrente zonder verdere aanmaning op. Op de verschuldigde betalingen is de rentevoet van toepassing die voortvloeit uit de wet van 2 augustus 2002 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Bovenop deze rentevoet is de koper verplicht een bijkomende 12% van het factuurbedrag te betalen in geval van niet-betaling na een periode van 40 dagen, zonder rekening te houden met eventuele kosten van een eventuele gerechtelijke procedure.

Eigendomsvoorbehoud – voorwaarde achteraf:

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat wij onbeperkt eigenaar blijven van de geleverde goederen tot volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het eigendomsvoorbehoud geldt niet alleen voor de koper, maar ook voor zijn schuldeisers en derden. De goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, worden met duidelijke herkenningstekens gemerkt, afzonderlijk opgeslagen en in een speciale boekhouding opgenomen. Het kan niet bevestigd worden. Indien de koper een van zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen, ongeacht welke, alsmede indien hij de verschuldigde vorderingen niet in hun geheel betaalt, behouden wij ons het recht voor de terugname van de betrokken goederen door middel van een rechterlijk bevel door de bevoegde handelsrechtbank af te dwingen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om in geval van niet-nakoming van de contractuele verplichtingen door de koper, naar onze keuze, ofwel onmiddellijke betaling van het verschuldigde bedrag te eisen, zonder rekening te houden met de oorspronkelijk overeengekomen vervaldata, ofwel de overeenkomst te ontbinden en een passende schadevergoeding te eisen. Dit besluit wordt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de koper meegedeeld; het wordt niet geannuleerd door een latere handelstransactie met deze koper.

Wijze van vervoer:

Onze producten, ook indien franco verzonden, worden vervoerd voor rekening en risico van de koper. Op zijn verzoek kunnen zij op zijn kosten worden verzekerd. De overdracht van het risico vindt plaats bij de overdracht aan de vervoerder. De koper is verplicht de levering in ontvangst te nemen zodra deze voor afname beschikbaar is; bij weigering zullen wij de goederen voor zijn rekening en risico opslaan. Behoudens bijzondere instructies betreffende de bestelling bepalen wij de wijze en de route van vervoer die ons het meest geschikt lijken, zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid te dragen. In geval van schade of vertraging tijdens het vervoer is het de verantwoordelijkheid van de koper om zijn rechten te doen gelden, de laatste vervoerder onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en de rechtsmiddelen uit te oefenen die hij tegen hem heeft. Dit verhaal schort de vervaldag van onze facturen niet op.

Garantie:

a) Klachten betreffende kwantiteit en kwaliteit zijn slechts tegen ons geldig indien zij schriftelijk en binnen tien dagen na aanvaarding van de levering worden ingediend. Indien een dergelijke klacht gegrond blijkt, kan de koper slechts een identieke levering zonder gebreken eisen nadat hij eerst de overeengekomen betalingsvoorwaarden heeft voldaan en, op ons verzoek, de gebrekkige levering in de oorspronkelijke staat heeft teruggegeven. Indien de mogelijkheid van gesplitste leveringen bestaat, kan de afwikkeling slechts stapsgewijs plaatsvinden.

Plaats van tenuitvoerlegging – Toewijzing van bevoegdheid – Bevoegdheid van de gerechten:

De plaats van uitvoering van onze contracten is Brussel/België. Het recht dat van toepassing is op alle overeenkomsten die wij met onze kopers sluiten, is het Belgische recht. Elk geschil van welke aard ook, in het bijzonder met betrekking tot het bestaan en de interpretatie van onze verplichtingen en de betaling van onze facturen, is uitdrukkelijk onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De koper aanvaardt uitdrukkelijk deze toewijzing van bevoegdheid, waarvan niet kan worden afgeweken, zelfs indien wissels of meerdere verweerders worden aanvaard. Wij behouden ons echter het recht voor ons naar eigen goeddunken tot een andere bevoegde rechter te wenden.

Winkelwagen
Scroll to Top